ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ

วันที่ : 14 กันยายน 2561
โดย : สำนักงาน ปปช.

สำนักงาน ปปช.ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 โครงการ แก่บุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

1. โครงการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบและพัฒนากลไลการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท
2.โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการค้ามนุษย์และลักลอบขนคนเข้าเมือง งบประมาณ 1,200,000 บาท
3.โครงการวิจัยเรื่อง การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฏหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม งบประมาณ 1,000,000 บาท

การรับสมัคร        :   ผู้สนใจส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 (กำหนดแหล่งทุน 28 กันยายน 2561)

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่         :    ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งอาภรณ์ โทร 02-5284800 ต่อ 4702
                                                          สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร คุณนิ โทร. 0-2470-9654, 9621  

รายละเอียดโครงการ แบบฟอร์ม https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=20783&filename=


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next