ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลงานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลงานวิจัย

วันที่ : 18 ตุลาคม 2561
โดย : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการจัดทำนิตยสาร “ความรู้สู่สังคม” ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพในอุตสาหกรรม หรือยกระดับชุมชนให้เกิดการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของชาติโดยรวม มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือรัฐบาล นักการเมือง ระดับนโยบายในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัย ตลอดจน ภาคเอกชน และสังคมให้เข้าใจการนำผลงานวิจัยไปใช้ได้ รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้รวบรวมไว้ โดยกำหนดรูปแบบการนำเสนอแบบนิตยสารหรือ Eduzine ที่เน้นการนำเสนอที่แตกต่างจากการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ซึ่งกำหนดระยะเวลาไว้ให้ตีพิมพ์เผยแพร่ทุก 4 เดือน มีงานวิจัยที่ต้องเผยแพร่อย่างน้อย 6 เรื่องต่อฉบับนั้น

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลงานวิจัย เพื่อให้กองบรรณาธิการดำเนินการเสนอข้อมูลในนิตยสารโดยส่งมายังนางสาวสิริกร ชูแก้ว E-Mail : sirikornc@nu.ac.th ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaieduzine.org/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next