ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควมคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควมคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561
โดย : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควมคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562 
ชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 6 ประเด็น ดังนี้
1. มาตรการภาษีในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
2. มาตรการการควบคุมบุหรี่ผิดกฎหมาย
3. มาตรการควบคุมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
4. มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
5. มาตรการช่วยการเลิกสูบบุหรี่
6. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
โดยในแต่ละชุดโครงการวิจัย จะประกอบด้วยหัวข้อโจทย์วิจัยในประเด็นต่าง ๆ ดูเอกสารประกอบ

หมายเหตุ นักวิจัยทุกท่านที่จะขอรับทุน จะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basic course) ก่อนสมัครขอทุนทุกรูปแบบ โดยทำการสมัครเข้าไปในระบบเรียนออนไลน์

ผู้ที่สนใจส่งข้อส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
(กำหนดส่งแหล่งทุน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562)

ดาวโหลดเอกสารได้ที่: http://www.trc.or.th/th/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html?fbclid=IwAR0hmyhe77rz45ix7ZL7hYxRWaqNE9qCNL0cUqUWXCEZ2G4FVKv9IziAAZM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > โครงการ
  > เกณฑ์
  > เอกสารประกอบ
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next