ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ : 03 ธันวาคม 2561
โดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัด “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศ และระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

รายละเอียดเอกสารประกอบ
https://www.trf.or.th/trf-announcement/grants-and-funding/irn/13042-international-research-network-fund-2562

ผู้ที่สนใจส่งข้อส่งเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด มายังสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และผู้ขอทุนลงทะเบียน ส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ http://irn.trf.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next