ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

   ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานประจำและข้าราชการสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ในส่วนผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน ตามข้อ 6(6) และผู้แทนข้าราชการ 1 คน ตามข้อ 6(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561 นั้น
   บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร/เสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเรียงลำดับหมายเลขผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ดังนี้

รายชื่อผู้แทนพนักงานประจำ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(6))
     หมายเลข 1 ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
     หมายเลข 2 ผศ. ดร. ศิววรรณ พูลพันธุ์

ผู้แทนข้าราชการ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(7)) คือ รศ. ดร. ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 โดยสามารถลงคะแนนได้ที่
มจธ. บางมด เวลา 8.30 – 15.00 น.
     - อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1
     - อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มจธ. บางขุนเทียน เวลา 8.30 – 15.00 น.
     - อาคารวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ ชั้น 1 บางขุนเทียน
มจธ. ราชบุรี เวลา 10.00 – 15.00 น.
     - อาคารปฎิบัติการ ชั้น 1 มจธ.ราชบุรี

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศเอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
  > ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัคร-ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
  > ประวัติผู้แทนข้าราชการ
  > ประวัติผู้แทนพนักงานประจำ หมายเลข1
  > ประวัติผู้แทนพนักงานประจำ หมายเลข2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next