ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ

     ด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะครบวาระในวันที่ 2 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ตามข้อ 6(6) คือ ผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน และ 6(7) คือ ผู้แทนข้าราชการ 1 คน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
     คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ กำหนดรายละเอียดการดำเนินการเลือกตั้งไว้ ดังนี้
1. กำหนดการ
1.1 ประกาศรายนามผู้มีสิทธิเสนอชื่อ/สมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
1.2 รับการเสนอชื่อ/รับสมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2561
1.3 ประกาศรายชื่อ และหมายเลข วันที่ 9 – 19 มีนาคม 2561
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ/ผู้สมัคร
1.4 ลงคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 29 มีนาคม 2561

     ขอเชิญชวนพนักงานและข้าราชการมาใช้สิทธิ์ในการสมัคร / เสนอชื่อ และเลือกตั้งดังกล่าว ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายพงศ์พันธุ์ จันทร์ประทีปฉาย กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8046 

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายประกาศเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศการเลือกตั้งฯ
  > ใบเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม/ ใบสมัคร/แบบฟอร์มกรอกประวัติ
  > รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next