ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ ตามมาตรา 7 (3) ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ ตามมาตรา 7 (3) ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ : 12 มีนาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน คณบดี, ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/สำนักงาน, อาจารย์, หัวหน้าภาค, นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่ ศธ.5801.10/PAM920/2561 ลว. 2 มีนาคม 2561 สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้ขอเชิญคณบดี/ผู้อำนวยการ/สำนัก อาจารย์และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อหารือการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ ตามมาตรา 7 (3) ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุม UX-702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ โดยมีกำหนดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2561 นั้น

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัยและงานวิชาการ ตามมาตรา 7 (3) ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่ได้แนบมานี้เอกสารประกอบข่าว
  > รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next