ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ

วันที่ : 26 เมษายน 2561
โดย : คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน ตามข้อ 6(6) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่24 เมษายน 2561 นั้น
     บัดนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
 
ผู้แทนพนักงานแบบประจำ ตามข้อ 6(6) ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 
     คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จะน าผลเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล
ตามข้อ 6(6) ต่อไป จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผลการเลือกตั้ง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next