ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท“ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท“ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต โดยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรับสมัคร  ทุนการศึกษาเพชร  พระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปีการศึกษา 2561   ซึ่งเป็นทุนวิจัยที่มอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มจธ. โดยอาจารย์และนักวิจัยสามารถนำทุนดังกล่าวไปสรรหาและดึงดูดนักศึกษาใหม่ให้มาศึกษาในคณะต่างๆ และร่วมทำวิจัยกับคลัสเตอร์ หรือกลุ่มวิจัยตาม Strategic  Research  Themes   โดยวิธีการเชิงรุก (Active Recruitment)  จำนวน 7 ทุน  

ทั้งนี้รายละเอียดและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ดูได้ที่ http://nru.kmutt.ac.th/index2.php
โดยมีขั้นตอนการขอรับทุน ดังนี้
 
1. อาจารย์หรือนักวิจัยแจ้งให้นักศึกษาผู้ขอรับทุนกรอกใบสมัครขอรับทุน โดยอาจารย์หรือนักวิจัยนำเสนอความคิดเห็นลงในใบสมัครทุนของนักศึกษา  พร้อมลงนามเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรืออาจารย์ ผู้แนะนำ

 
2. ส่งใบสมัครฯ ให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขยายเวลาถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  เพื่อรวบรวมและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพิจารณาและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

 
3. กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือกตามที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://nru.kmutt.ac.th/index2.php หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ภายใน 0-2470-9627

ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและสมัครขอรับทุนการศึกษาผ่าน website สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ภายในวันที่ 30 มิ.ย.61 เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > ประกาศ
  > แบบฟอร์ม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next