ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม

วันที่ : 26 กันยายน 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก,สถาบัน/หัวหน้าภาควิชา,ประธานสายวิชา/ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้าศูนย์,หน่วยงาน,กลุ่มงาน,งาน/อาจารย์และนักวิจัยผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง  บันทึกข้อความที่ ศธ 5801.10/PAM3670/2561 ลว. 20 กันยายน 2561
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ได้มีการจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำร่างระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุสำหรับงานวิจัยและพัฒนา งานบริการวิชาการ การจ้างที่ปรึกษา ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อคณะกรรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณา โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี นั้น
 
สำนักงานจัดหาฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมดังกล่าว เป็นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง


เอกสารประกอบข่าว
  > หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next