ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งการเปิดการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเฉพาะกรณี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on campus > สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งการเปิดการตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเฉพาะกรณี

วันที่ : 04 ตุลาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก,สถาบัน/ผู้อำนวยการสำนักงาน/หัวหน้าศูนย์,หน่วยงาน,กลุ่มงาน,งาน/ผู้เกี่ยวข้อง

          ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 21 มีกำหนดจะเข้าตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเฉพาะกรณี ตามแผนงาน งานและโครงการ ตามหน้าที่และอำนาจแห่งพระราชบัญญัตติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และเตรียมตัวรับการตรวจสอบจาก สตง. ประจำปีงบประมาณ 2562 ต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > สิ่งที่ส่งมาด้วย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next