ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

วันที่ : 19 มกราคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรียน     คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการใบขนสินค้าและตรวจปล่อย เลขที่  36918/07/2561

    ตามที่  กองคลัง กรมศุลกากร ได้มีใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย. มีรายการค้าชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร เดือน มกราคม 2561 จำนวน  1 รายการ  เป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดใบขนสินค้า ดังนี้

 

ลำดับที่

เลขที่ใบขนสินค้า

Broker/Tax

1

A026 0601208821 000000

0105533022910 000000

(บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด)

 

    ดังนั้น  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ จึงขอให้หน่วยงานของท่านช่วยตรวจสอบว่าได้ดำเนินการออกของตามใบขนสินค้าดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ หากหน่วยงานของท่านได้ดำเนินการตามใบขนสินค้าดังกล่าว ขอให้นำสำเนาใบแจ้งหนี้ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนี้ ไปจ่ายเงิน ณ กองคลัง กรมศุลกากร ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วให้สำเนาใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป

    ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ชำระเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ และไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด จะส่งผลทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถออกของรายการอื่น ๆ ได้ และกรมศุลกากรจะดำเนินการตามกฎหมายกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดมอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

 

                    ( นางสาววิภา รุ่งเรืองพลางกูร )

                                     ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เอกสารประกอบข่าว
  > ค่าธรรมเนียมศุลกากรม.ค. 2561

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next