ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะทำงานกลุ่มนักบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" (R2R)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะทำงานกลุ่มนักบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย" (R2R)

วันที่ : 11 มีนาคม 2561
โดย : คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานกลุ่มย่อยภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประสบการณ์จากการเข้าร่วมค่ายการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 และการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ภายใต้โครงการการสร้างงานวิจัยสายสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่สนใจ มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 34 คน นำทีมโดย คุณฉัตรชัย มุ่งธัญญา  ประธานคณะทำงานฯ  คุณสุนทรี สุขเกษม ผู้รับผิดชอบโครงการ  คุณชุติมา สุขอ่อน และคุณวรวรรณ สุดสาคร ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกาณ์ในการเข้าค่ายการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ รวมถึงประสบการณ์การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนางานประจำ ด้วยกระบวนการทางวิจัยนั้นสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next