ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดอบรม “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office”

วันที่ : 03 สิงหาคม 2561
โดย : คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2

คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ภายใต้โครงการ 6+1 Flagships Track 2 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวข้อ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) หยิบจับหน้างานมาทำวิจัย Style Back office” โดยเรียนเชิญ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ  อังคะศิริกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ มีบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม workshop ในครั้งนี้ จำนวน 122 คน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยอย่างเป็นระบบ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เหมาะสม วิธีการเขียนและสื่อสารผลงานที่ถูกต้อง เพื่อเตรียมตัวเลื่อนระดับตามเส้นทางอาชีพ และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการสายสนับสนุนระดับชาติต่อไป และยังเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ สู่การเป็น “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)” มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสู่การเป็น “องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน (High Performance Organization)”

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next