ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ภาพข่าว : มจธ. รับรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on people > ภาพข่าว : มจธ. รับรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561

วันที่ : 08 ตุลาคม 2561
โดย : สวนพ.

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค ในการเปิดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและประกวดผลงานนวัตกรรม ซึ่งมีผลงานจาก มจธ. ได้รับรางวัล สรุปได้ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี / ปวส. ผลงานเรื่อง “ Recombinant Human Peptide” โดยนางสาวณีรนุช รักยิ่ง และ นายพชรวจี ดวงแก้ว นักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ดร.นุจริน จงรุจา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี / ปวส. ผลงานเรื่อง “Inevent” โดยคณะนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. รางวัลชมเชย ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี / ปวส. จากผลงานเรื่อง “Antibacterial and Super Absorbent 
Gauze” โดย น.ส.สุทธิดา แก้ววิเศษ และ น.ส.สุวนันท์ คล้ายศรี นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next