ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 10 มกราคม 2561
โดย : สำนักสวนอุตสาหกรรม

1.  ชื่อโครงการ   วัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน  4  รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักสวนอุตสาหกรรม

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,650,000  บาท  (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  10  มกราคม  2561

เป็นเงิน   4,613,198.00  บาท ราคา/หน่วย  ดังรายการต่อไปนี้

3.1  ชุดน้ำยาตรวจสอบหาปริมาณเอ็นโดทอกซินในน้ำ จำนวน 125  กล่อง

ราคากลางกล่องละ   20,865.00  บาท  รวมเป็นเงิน  2,608,125.00  บาท

3.2  หลอดแก้วใสชนิดปราศจากเอ็นโดทอกซิน ขนาด 10x75 มิลลิเมตร  จำนวน  500  ถุง

ราคากลางถุงละ   2,247.00   บาท  รวมเป็นเงิน   1,123,500.00   บาท

3.3  หลอดแก้วใสชนิดปราศจากเอ็นโดทอกซิน ขนาด 13x100 มิลลิเมตร  จำนวน  375  ถุง

ราคากลางถุงละ    2,247.00   บาท  รวมเป็นเงิน   842,625.00   บาท

3.4  น้ำสะอาดปราศจากเอ็นโดทอกซิน (LAL Reagent Water)  จำนวน  28  ขวด

ราคากลางขวดละ    1,391.00   บาท  รวมเป็นเงิน   38,948.00   บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท  ไทย แคน ไบโอเทค  จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นางสาวศิริวรรณ  มุ่งดี                      

     5.2  นางอรวี  ยุพาภรณ์โสภา

เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสารเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next