ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารเคเอกซ์ จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารเคเอกซ์ จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 11 มกราคม 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1.       ชื่อโครงการ  ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารเคเอกซ์   จำนวน   1  ระบบ

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   320,000   บาท

        3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                     เป็นเงิน     315,650    บาท    (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

        4.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด

        5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

              5.1      นายเอกมล ชาญสำโรง    

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next