ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ

วันที่ : 19 มกราคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

……………………………………………………………

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน  35  รายการ     โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา   ด้านหลังตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ในวันที่   31  มกราคม  พ.ศ. 2561   โดยเริ่มทำการขายทอดตลาดเวลา  10.00  น.   จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

          การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 35 รายการ  ในครั้งนี้เป็นการประมูลขายทรัพย์สินตามสภาพและเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ กำหนด และมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพของทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

1.      ผู้สนใจประมูลราคาสามารถดูรายละเอียดดังนี้

                1.1 สามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอั๋น  สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6  ตั้งแต่วันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่   30  มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2470-8408 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูประกาศได้ที่  www.kmutt.ac.th  

           1.2  กำหนดดูทรัพย์สินขายทอดตลาดใน  วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30  น.     ด้านหลังตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                1.3 ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องรับบัตรคิว พร้อมลงลายมือชื่อเข้าประมูล  ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 09.45  น. ถึงเวลา 10.00 น.   ด้านหลังตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หากพ้นกำหนดเวลาคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผู้เข้าประมูลเว้นแต่ผู้ที่ได้รับบัตรคิวแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่แล้วเสร็จ

2.      วิธีการขายทอดตลาด

2.1 ให้ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเป็นราคาเหมา   โดยมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการ พิจารณา

ตัดสินการประมูลจากผู้ประมูลจากผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด

               2.2 การประมูลราคา  ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา   การขายทอดตลาดเสร็จสิ้นเมื่อ

คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดขานราคาของผู้เสนอราคาสูงสุดในครั้งนั้น จำนวน 3 ครั้ง หากไม่มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาอีก ถือว่าการขานราคาสุดท้ายของคณะกรรมการเป็นการสิ้นสุดการขายทอดตลาดทันที

                                                                                                                             2.3 ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้  คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

      2.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้เมื่อยังไม่มีผู้ให้ราคาอันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น

     2.5 มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนดราคาประเมินสำหรับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เสนอราคาซื้อไม่น้อยกว่าราคาประเมินที่กำหนดไว้    ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้ประเมินราคาทรัพย์สินโดยกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล 9,040 บาท (เก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)

                2.6 การเสนอราคาให้ผู้เข้าร่วมประมูลยกมือแสดงหมายเลขประจำตัวของผู้เขาร่วมประมูลให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมองเห็นโดยชัดเจน ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประมูลและการเสนอราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

      2.7 ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกไปภายใน 7 วัน นับแต่วันชำระ  

ค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วน หากผู้ชนะการประมูลไม่มาขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุที่ซื้อ

                2.8 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลราคาได้โดยจะเรียกร้องใดๆจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

3. หลักฐานของผู้เข้าประมูล

               3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

                   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

     3.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

                   (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน  สำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล

                   (2) บริษัทจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               3.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะประมูลราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประมูลราคาแทน

                     

ผู้เข้าประมูลราคาต้องนำหลักฐานตามข้อ 3.1 – 3.3  มาให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดทำการตรวจสอบหลักฐานก่อนเวลาประมูลที่ทำการประมูล   มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผู้ประมูลที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น

 

4. การจ่ายเงิน

                  4.1การชำระเงินค่าทรัพย์สินที่ประมูลได้  ให้ผู้ชนะการประมูลชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

                  4.2 ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้  หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

           

 

                              ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561                          

 

 

(นางสาวทิพวรรณ  ปิ่นวนิชย์กุล)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > รายการครุภัณฑ์
  > รายการครุภัณฑ์
  > รูปครุภัณฑ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next