ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งระบบลดอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งซอง โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งซอง จำนวน 1
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งระบบลดอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งซอง โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งซอง จำนวน 1

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : บริษัท สตาร์รีฟริค จำกัด

๑.  ชื่อ      จ้างออกแบบพร้อมติดตั้งระบบลดอุณหภูมิน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งซอง  โครงการศึกษาวิจัยการเพิ่ม
              ประสิทธิภาพการผลิตน้ำแข็งซอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง               
              หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กลุ่มวิจัย EnConLab   คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ   

๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ๓๐๐,๐๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  …12 กุมภาพันธ์ 2561..
    เป็นเงิน   ๒๙๖,๙๒๕ บาท
 
๔.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๔.๑   บริษัท สตาร์รีฟริค จำกัด (สำนักงานใหญ่)               

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
     ๕.๑ นายดำรงค์     บัวยอม      ลงชื่อ.................................................  
    
อนุมัติ


(นายอภิชิต  เทอดโยธิน)
คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
12 ./ก.พ./2561

(๖) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง

?  ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ วันที่....12 กุมภาพันธ์ 2561
?   ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) วันที่.12 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next