ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นของสารพันธุกรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นของสารพันธุกรรม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

1.  ชื่อโครงการ  ชุดเครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์และความเข้มข้นของสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   285,000  บาท  (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  13 กุมภาพันธ์ 2561

เป็นเงิน  285,000 บาท  ราคา/หน่วย –  บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

4.2  บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จำกัด

4.3 บริษัท เฟิสท์เฟิร์ม ยูไนเต็ด จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

 5.1 นางสาวรุจิรา ดลเพ็ญ                

 5.2 นางไพทิพย์   ธีรเวชญาณ              

 5.3 นางประไพ ธุรกิจ                        เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next