ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 11 ท่าน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 11 ท่าน

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561
โดย : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 11 ท่าน 
ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561 จำนวน 1 งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  222,253 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  13 กุมภาพันธ์ 2561
3.1 ค่าตั๋วเครื่องบิน    10,500.00 x  1 คน = 10,500.00 บาท
3.2 ค่าศึกษาดูงาน(นักศึกษา) 18,671.50 x 10 คน = 186,715.00 บาท
3.3 ค่าศึกษาดูงาน (อาจารย์) 25,038.00 x 1 คน = 25,038.00 บาท
เป็นเงิน  222,253 บาท  (สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) – บาท 
4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 บริษัท ชิค ทราเวล จำกัด
4.2 บริษัท มอนิ่งสตาร์ ทราเวล อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
นางสาวนภสร รักษาราษฎร์ (ลงชื่อ) 


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next