ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างทำระบบระเหยแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างทำระบบระเหยแอลกอฮอล์ จำนวน ๑ ระบบ

วันที่ : 17 เมษายน 2561
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

๑.ชื่อโครงการ  จ้างทำระบบระเหยแอลกอฮอล์  จำนวน  ๑ ระบบ  

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ,๖๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 17 เมษายน 2561

เป็นเงิน  1,315,200  บาท  ราคา/หน่วย

๔.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑  บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

๔.๒  บริษัทเจ.ซี.เครื่องจักรกลและงานโยธา จำกัด

๔.๓  บริษัทยูนิค ทูลส์ จำกัด

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑  นายบุณยพัต         สุภานิช                   

๕.๒  นายทนงค์           ฉายาวัฒนะ                

๕.๓  นายวีรวงศ์           พงษ์หิรัญเจริญ           

เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next