ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างทำระบบสกัดสารสำคัญจากพืช จำนวน ๑ ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างทำระบบสกัดสารสำคัญจากพืช จำนวน ๑ ระบบ

วันที่ : 17 เมษายน 2561
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

๑.ชื่อโครงการ  จ้างทำระบบสกัดสารสำคัญจากพืช  จำนวน  ๑ ระบบ  

   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุสาหกรรม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   2,146,๐๐๐  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  17 เมษายน 2561

เป็นเงิน  1,981,000  บาท  ราคา/หน่วย

๔.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑  บริษัทยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด

๔.๒  บริษัทเจ.ซี.เครื่องจักรกลและงานโยธา จำกัด

๔.๓  บริษัทยูนิค ทูลส์ จำกัด

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑  นายบุณยพัต         สุภานิช                     ลงชื่อ  ................................................

๕.๒  นายทนงค์           ฉายาวัฒนะ                ลงชื่อ  ................................................

๕.๓  นายวีรวงศ์           พงษ์หิรัญเจริญ             ลงชื่อ  ................................................

 เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next