ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ซื้อชุดประชุมทางไกล จำนวน 2 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ซื้อชุดประชุมทางไกล จำนวน 2 ชุด

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ ซื้อชุดประชุมทางไกล   จำนวน   2  ชุด   ดังต่อไปนี้

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  593,500  บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 พฤษภาคม 2561

     เป็นเงิน  588,500  บาท  (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1  บริษัท แอพพริคอน นิว ไดเมนชั่น จำกัด 

    4.2  บริษัท  มอนสเตอร์ คอนเนค จำกัด

    4.3  บริษัท อินโฟมีเดีย  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นายชัชวาล          ศิริพันธุ์            

     5.2   นางสาวกัลยา      ทั้งวงศ์เจริญ      

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next