ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 46 รายการ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 46 รายการ

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์


ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์

……………………………………………………………

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   มีความประสงค์จะขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน  46 รายการ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา    ห้อง A08-502 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 5     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     ในวันที่   31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   โดยเริ่มทำการขายทอดตลาดเวลา  10.15  น.   จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

          การขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ จำนวน 46 รายการ  ในครั้งนี้เป็นการประมูลขายทรัพย์สินตามสภาพและเป็นหน้าที่ของผู้เข้าประมูลที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบสภาพทรัพย์สินด้วยตนเองตามวันและเวลาที่ กำหนด และมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าผู้ประมูลพอใจและรับสภาพของทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง

1.      ผู้สนใจประมูลราคาสามารถดูรายละเอียดดังนี้

                1.1 สามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6  ตั้งแต่วันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา  16.30 น.  หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณกฤษดา ชาติสุธีหมายเลขโทรศัพท์  0-2470-8408 ในวันและเวลาราชการ  หรือดูประกาศได้ที่  www.kmutt.ac.th  

           1.2  กำหนดดูทรัพย์สินขายทอดตลาดใน  วันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30  น.       อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                1.3 ผู้เข้าประมูลราคาจะต้องรับบัตรคิว พร้อมลงลายมือชื่อเข้าประมูล  ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เวลา 10.00  น. ถึงเวลา 10.15 น.   ห้อง A08-502 อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 5        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หากพ้นกำหนดเวลาคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผู้เข้าประมูลเว้นแต่ผู้ที่ได้รับบัตรคิวแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานไม่แล้วเสร็จ

2.      วิธีการขายทอดตลาด

2.1 ให้ผู้ประมูลเสนอราคาประมูลเป็นราคาเหมา   โดยมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการ พิจารณา

ตัดสินการประมูลจากผู้ประมูลจากผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด

               2.2 การประมูลราคา  ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา   การขายทอดตลาดเสร็จสิ้นเมื่อ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดขานราคาของผู้เสนอราคาสูงสุดในครั้งนั้น จำนวน 3 ครั้ง หากไม่มีผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาอีก ถือว่าการขานราคาสุดท้ายของคณะกรรมการเป็นการสิ้นสุดการขายทอดตลาดทันที 

                2.3 ในการขายทอดตลาดตามประกาศนี้  คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดไม่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

      2.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้เมื่อยังไม่มีผู้ให้ราคา

อันสมควรหรืออาจจะระงับการขายทอดตลาด ตามรายการข้างต้น

                2.5 มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กำหนดราคาประเมินสำหรับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เสนอราคาซื้อไม่น้อยกว่าราคาประเมินที่กำหนดไว้    ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้ประเมินราคาทรัพย์สิน  โดยกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                2.6 การเสนอราคาให้ผู้เข้าร่วมประมูลยกมือแสดงหมายเลขประจำตัวของผู้เขาร่วมประมูลให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดมองเห็นโดยชัดเจน ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประมูลและการเสนอราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

      2.7 ผู้ชนะการประมูลจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกไปภายใน 7 วัน นับแต่วันชำระ  

ค่าพัสดุที่ประมูลได้ครบถ้วน หากผู้ชนะการประมูลไม่มาขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุที่ซื้อ

                2.8 ผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ประมูลราคาได้โดยจะเรียกร้องใดๆจากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้

3. หลักฐานของผู้เข้าประมูล

               3.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

                   ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่โดยจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

     3.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

                   (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน  สำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุดสำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนนิติบุคคล

                   (2) บริษัทจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน 1 เดือน สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

               3.3 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ โดยจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะประมูลราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประมูลราคาแทน

ผู้เข้าประมูลราคาต้องนำหลักฐานตามข้อ 3.1 – 3.3  มาให้คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดทำการตรวจสอบหลักฐานก่อนเวลาประมูลที่ทำการประมูล   มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผู้ประมูลที่ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น

 

4. การจ่ายเงิน      

                 4.1 การชำระเงินค่าทรัพย์สินที่ประมูลได้ ให้ผู้ชนะการประมูลดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                     - ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 465-0-21071-2

                     - ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 037-7-00008-8

                     เมื่อดำเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

                  4.2 ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้  หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

           

 

 

          ประกาศ ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561                       

 

 

(นายประเสริฐ   คันธมานนท์)

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > ตารางรายการครุภัณฑ์
  > รูปครุภัณฑ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next