ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม EndNote Yr ๒๐๑๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม EndNote Yr ๒๐๑๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อโปรแกรม EndNote Yr ๒๐๑๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวน ซื้อโปรแกรม EndNote Yr ๒๐๑๗ จำนวน ๑ ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

 

      โปรแกรม EndNote Yr ๒๐๑๗ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลึก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๒๕๗ บาท (สามแสนสองหมื่นสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง

 

 

                      ประกาศ ณ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑   

 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next