ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Science Online Renewal Yr ๒๐๑๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูล Science Online Renewal Yr ๒๐๑๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 06 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักหอสมุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อฐานข้อมูล Science Online Renewal Yr ๒๐๑๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

           ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีหนังสือเชิญชวน ซื้อฐานข้อมูล Science Online Renewal Yr ๒๐๑๘ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

         ฐานข้อมูล Science Online Renewal Yr ๒๐๑๘ จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลึก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๖,๓๓๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next