ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอประกาศแผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ประกาศ ณ วันที่  12 มิถุนายน 2561             (นางมณฑิรา นพรัตน์)

 รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ

รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (M6106009914) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ (บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)

๑.

จัดจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ   สำหรับระยะที่ ๑ ปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑,๖๗๕,๐๐๐.-

มิถุนายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > plan 12-06-2018

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next