ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ : 14 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  จัดจ้างการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการท ระยะที่ ๑ ปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 41,663.20 USD

๔.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ Clarivate Analytics (US) LLC

      1500 Spring Garden, Fourth Floor, Philadelphia, PA 19130 USA

๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายนิสิต    สิทธิธรรม                         

๕.๒ นายสมยศ  จีนโก๊ว                                

 

 

 

 เอกสารประกอบข่าว
  > ราคากลาง 20180614

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next