ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 15 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

 
ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
  
 (นางมณฑิรา นพรัตน์)
 รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ
 รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 


 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (M๖๑๐๖๐๐๑๔๔๗๗) ลงวันที่       มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๑๐๖๐๐๑๘๕๗๘จ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบบูรณาการ HEMS และ V๒G/V๒H๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐๐๖/๒๕๖๑


เอกสารประกอบข่าว
  > plan 20180615-2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next