ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า คสล. กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า คสล. กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักบริหารอาคารและสถานที่

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า คสล. กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า คสล. กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่  นั้น

จ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพื้นดาดฟ้า  คสล.  กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ  จำนวน  ๑  รายการ   ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท  เร็ปคอน  เซอร์วิส  จำกัด  โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๘๐,๓๔๗.๖๒  บาท  (สี่แสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวง

                                                  ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑

 

 

                                                                          (นายประพนธ์  เรืองวุฒิชนะพืช)

                           ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next