ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จัดซื้อ Tablet จำนวน 75 เครื่อง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จัดซื้อ Tablet จำนวน 75 เครื่อง

วันที่ : 12 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

 

1.      ชื่อโครงการ  จัดซื้อ Tablet จำนวน 75 เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,125,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  

เป็นเงิน   837,500.06 บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหกสตางค์)

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)

4.2  บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด

4.3  บริษัท ยูฟิคอน จำกัด

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

        5.1  ผศ.พรรณี     รัตนชัยสิทธิ์          

        5.2  นางสุธีรดา    เจียรสุขสกุล 

        5.3  นายณัฐวุฒิ   เปี่ยมทรัพย์ 


 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next