ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การซื้อฐานข้อมูล Turnitin Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การซื้อฐานข้อมูล Turnitin Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

1.    ชื่อโครงการซื้อฐานข้อมูล Turnitin Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  641,000 บาท  (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)        

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  26 กรกฎาคม 2561

เป็นเงิน  640,872 บาท  (หกแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

 นางสาวกรรณิการ์  แสงทอง        

เอกสารประกอบข่าว
  > การเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next