ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การซื้อฐานข้อมูล ASTM International Standards Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การซื้อฐานข้อมูล ASTM International Standards Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

1.1. ชื่อโครงการจัดซื้อฐานข้อมูล ASTM International Standards Renewal Yr 2018 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 26 กรกฎาคม 2561

เป็นเงิน 572,220 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

3. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

4. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง  

เอกสารประกอบข่าว
  > การเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next