ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Textbook Full collection จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจัดซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Textbook Full collection จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

1.    ชื่อโครงการซื้อฐานข้อมูล Wiley E-Textbook Full collection จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,155,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  26 กรกฎาคม 2561

เป็นเงิน 1,155,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 4. แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

Booknet Co., Ltd.

 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

นางสาวสุภาพ  กลิ่นเรือง                   

เอกสารประกอบข่าว
  > การเปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next