ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวภาพด้วยเทคนิคอัลต้าไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี (UHPLC : Ultra High Performance Liquid Chromatography) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > การจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวภาพด้วยเทคนิคอัลต้าไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี (UHPLC : Ultra High Performance Liquid Chromatography) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2561
โดย : สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

1.  ชื่อโครงการ   เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวภาพด้วยเทคนิคอัลต้าไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี  (UHPLC : Ultra High Performance Liquid Chromatography) จำนวน 1 ระบบ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   5,320,000  บาท  (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  26 กรกฎาคม 2561

เป็นเงิน   5,199,130  บาท ราคา/หน่วย  ดังรายการต่อไปนี้

3.1  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารชีวภาพด้วยเทคนิคอัลต้า ไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิดโครมาโทกราฟี จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางเครื่องละ   4,643,800  บาท  รวมเป็นเงิน  4,643,800    บาท

3.2  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ  จำนวน 1 เครื่อง 

ราคากลางเครื่องละ   41,195   บาท  รวมเป็นเงิน   41,195   บาท

3.3  เครื่องพิมพ์ผลพร้อมสแกนและถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 เครื่อง 

ราคากลางเครื่องละ    27,285   บาท  รวมเป็นเงิน   27,285   บาท

3.4  ชุดกรองสารตัวอย่างแบบสุญญากาศ    จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางเครื่องละ    29,960   บาท  รวมเป็นเงิน   29,960   บาท

3.5  เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS)   จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางเครื่องละ   39,590   บาท  รวมเป็นเงิน   39,590   บาท

3.6  อ่างควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์    จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลางเครื่องละ   417,300   บาท  รวมเป็นเงิน   417,300   บาท

4.  แหล่งที่มาของการกำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด

4.2  บริษัท ลาโบเทค จำกัด

4.3  บริษัท โพสเซส ซายน์ จำกัด 

5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นางสาวทัศนีย์   มหาอาด   

5.2  นายอริยะ   ไชยสวัสดิ์  เอกสารประกอบข่าว
  > เปิดเผยราคากลาง

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next