ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 07 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

(นายสุเมธ อังคะศิริกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล


 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร (M๖๑๐๘๐๐๐๖๗๐๙) ลงวันที่  ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๑๐๘๐๐๐๖๗๘

จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน

๕๔๗,๘๔๐

๐๘/๒๕๖๑เอกสารประกอบข่าว
  > ราคากลาง 001-20180809

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next