ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล (database server) จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล (database server) จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 13 กันยายน 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ  จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล (database server) จำนวน    1 ระบบ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,500,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 11 กันยายน 2561

    เป็นเงิน  3,181,110  บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ราคาที่จ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณปี 2561

    ตามสัญญาเลขที่ 36/2561  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นายสุพันธ์                 คำละมูล        

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next