ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

วันที่ : 13 กันยายน 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ  จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล  จำนวน 1 ระบบ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  570,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 กันยายน 2561

    เป็นเงิน  545,700  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 บริษัท  ยิบอินซอย  จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นายสุพันธ์        คำละมูล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next