ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ชุด

วันที่ : 13 กันยายน 2561
โดย : สำนักคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ  จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน  1  ชุด

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  700,000  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 12 กันยายน 2561

     เป็นเงิน  699,780  บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    บริษัท นิว ซีสเต็ม โพรไวเดอร์  จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    5.1 นายสุพันธ์        คำละมูล

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next