ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on procurement > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 06 ธันวาคม 2561
โดย : คณะศิลปศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีโครงการ ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
          
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่  บริษัท เอ็กซ์เท็น จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น   ๔๑๘,๗๙๘.๐๐ บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

 

 

 ประกาศ ณ วันที่    

(ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร์

 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next