ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน 1 อัตรา

วันที่ : 04 มกราคม 2561
โดย : ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์
3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาชุมชน, การจัดทำแผนชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการนำเสนองาน การเขียนรายงานและบทความเป็นอย่างดี
5. ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.จอมบึง และในจังหวัดราชบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และบริษัท Betagro
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการบริการวิชาการรายปี
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. เอกสารรับรองคุณวุฒิ สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือหนังสือทางทหารที่รับรองว่าเป็นผู้พ้นภาระในการรับราชการทหาร
6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี)
กำหนดการรับสมัคร  วันที่ 5 -22 มกราคม 2561
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง   : ติดต่อคุณอรจิรา ดีสวัสดิ์ อาคารหอสมุด
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี
                        209 หมู่ 1 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
                        เบอร์โทรศัพท์ 032-726505
สมัครผ่าน e-mail : ส่งเอกสารหลักฐานมาที่ e-mail : onjira.dee@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next