ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย

วันที่ : 10 พฤษภาคม 2561
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
เรื่อง  รับสมัตรบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาจ่าย
ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศ ชาย หรือ หญิง  อายุ   25 -35 ปี
2. จบกาารศึกษาระดับ ปริญญาโท  ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3 .สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (พูด เขียน อ่าน)  ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความสนใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือหากได้รับประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ประสานงาน ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณา จัดทำเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา
หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้้ว  จำนวน  1  รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาประกาศนียบัตรตัวแทนสิทธิบัตร (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  15 กรกฎาคม 2561  โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและะพันธมิตร ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  หรือ ที่ e-mail address :  kanitha.suk@kmutt.ac.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next