ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครลูกจ้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > ประกาศรับสมัครลูกจ้างภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

วันที่ : 10 เมษายน 2561
โดย : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้าง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

          ภาควิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คุณสมบัติ

1.         สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.         มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด ดังนี้

-  มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
-  สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดีและมีทักษะการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-  มีความสามารถในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล
-  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
-  มีการวางแผนและจัดระบบการทำงานได้เป็นอย่างดี
-  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
-  สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่ กฎ ก.พ. กำหนด

3.         อายุไม่เกิน 30 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.         ปฏิบัติงานธุรการและงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้อง

2.         การให้บริการต่าง ๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3.         จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

4.         ประสานงานให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

5.         ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.         ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป

7.         จัดทำระเบียบวาระการประชุม และจดบันทึกการประชุมต่างๆ

8.         รอบรู้ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ชื่อเสียงและภารกิจของหน่วยงาน

9.         ร่าง จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร จดหมายโต้ตอบต่างๆ

10.     รายงานข้อบกพร่องและปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบโดยรวดเร็วที่สุด

11.     รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้นอย่างสม่ำเสมอ

12.     ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัคร   

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2561

วิธีการสมัคร   

1.         สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน (รูปถ่าย,หลักฐานการศึกษา Transcript, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน) ได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ อาคารวิศววัฒนะ  ชั้น 7

2.         ส่ง E-Mail ใบสมัคร ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา Transcript, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน มาที่ E-mail: kanakon.uam@kmutt.ac.th โดย  ระบุหัวข้อ E-Mail

สมัครงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-9219 คุณกรกนก  แตงอ่อน เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครลูกจ้างภาควิชาฯ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next