ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561
โดย : -

       สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา     โดยมีรายละเอียดดังนี้


คุณสมบัติ :
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/โท สาขาการบริหารจัดการ, การจัดการการเงิน, การบริหารธุรกิจ, การ  จัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ, การบริหารนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  TOEFL 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TETET  LEVEL 5 ขึ้นไป (ยังไม่หมดอายุ)


หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งในหลักสูตรปกติและนานาชาติ การศึกษาอบรม การวิจัยค้นคว้าและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการและควบคุมคุณภาพหลักสูตร การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา การพัฒนานักศึกษา การให้บริการทางวิชาการสังคม การทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการรับสมัคร :   
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2561


วิธีการสมัคร : 
-  สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน (รูปถ่าย,หลักฐานการศึกษา    Transcript, และสำเนาบัตรประชาชน) ได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์  ชั้น 7
-  ส่ง E-Mail ใบสมัคร ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย, หลักฐานการศึกษา Transcript, และ  สำเนาบัตรประชาชน มาที่ E-mail: siriporn.niy@kmutt.ac.th   โดย ระบุหัวข้อ E-Mail 
สมัครงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2470-8713 คุณศิริพร  ชะนะรอด

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next