ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง คือ (1) อาจารย์มัธยม จำนวน 1 ตำแหน่ง (2) นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สังกัดสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง คือ (1) อาจารย์มัธยม จำนวน 1 ตำแหน่ง (2) นักจิตวิทยา 1 ตำแหน่ง

วันที่ : 27 มิถุนายน 2561
โดย : สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

1.      อาจารย์มัธยม สาขาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง (ไม่จำกัดเพศและอายุ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
·       จบการศึกษาระดับปริญญาโท ·       ต้องสำเร็จการศึกษาสาขาศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง·       ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
2.     
นักจิตวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง (เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
·       จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้การปรึกษา หรือ จิตวิทยาแนะแนว·       ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านการเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษากับนักเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
คุณสมบัติอื่นๆ
-          มีทักษะในการสอนและมีใจรักการสอน -          สามารถเข้ากับนักเรียน และปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน-          สามารถทำงานนอกเวลางานได้-          มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน-          มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง-          หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น-          สุขภาพแข็งแรง มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน รักองค์กร สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง-          มีประสบการณ์การด้านการสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารหลักฐานการสมัคร
-            ใบสมัคร/ประวัติย่อ จำนวน 1 ชุด-            เอกสารรับรองคุณวุฒิ พร้อมสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ชุด-            รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป-            สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด-            สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ชุด-            สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
การคัดเลือก -            สำนักงานฯจะดำเนินการคัดเลือกโดย (1) พิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ อ้างอิงจากความเหมาะสมของตำแหน่งงาน จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการทำงาน ทัศนคติในการทำงาน การปรับตัวกับผู้ร่วมงาน รวมทั้งประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา (2) หากผู้สมัครผ่านการพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบสอนในชั้นเรียน โดยทางสำนักงานฯ จะชี้แจงรายละเอียดต่อไป
สถานที่รับสมัคร    -            ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆเป็นไฟล์ PDF มาที่ n_taohu@hotmail.com -            สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุธีรดา เจียรสุขสกุล 081-8262236

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครงาน

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next