ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา) (ขยายเวลารับสมัคร)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา) (ขยายเวลารับสมัคร)

วันที่ : 09 สิงหาคม 2561
โดย : ภาควิชาฟิสิกส์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (จ้างเหมา) (ขยายเวลารับสมัคร)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า
 • สามารถดูแลและจัดระบบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นได้
 • สามารถดูแลและเพิ่มเติมข้อมูลเวปไซด์ของภาควิชาฟิสิกส์
 • มีทักษะการทำโครงงานหรืองานวิจัยทางด้านด้านฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์
 • มีทักษะในการวิเคราะห์จับประเด็นสรุปความ และจัดทำรวบรวมข้อมูลระบบสารสนเทศ
 • สามารถจัดทำสื่อ/วิดีโอการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ได้
 • มีความสามารถพิเศษในการใช้  Microsoft Office ได้ดี และมีทักษะการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่เป็นโรคตามที่กฎ ก.พ. กำหนด
ลักษณะงาน
 • ดูแลห้องปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือการทดลองของภาควิชาฟิสิกส์
 • ดูแลระบบเวปไซด์ภาควิชาฟิสิกส์
 • จัดทำสื่อ/วิดีโอ เผยแพร่
 • ผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัย
 • เป็นผู้ร่วมในโครงการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาในวันเวลาราชการ และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

วิธีการสมัคร
ส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมบนขวา) ,Transcript, มาที่ e-mail : adminphysics@kmutt.ac.th 
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561
โทร. 02-470-8876

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next