ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on job > สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักบริหารการเงิน

วันที่ : 10 สิงหาคม 2561
โดย : สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดรับสมัครลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่ง: นักบริหารการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรสำนักหอสมุด จัดทำรายงานสถิติการเบิกจ่ายงบประมาณ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชีและธนาคาร หรือสาขาอื่นที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกำหนด
2. สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
3. หากมีความสามารถด้านระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน: ประมาณ 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน

 

เริ่มปฏิบัติงาน: 1 ตุลาคม 2561

เอกสารประกอบการสมัคร: ประวัติส่วนตัว เอกสารรับรองผลงาน(ถ้ามี) หลักฐานทางการศึกษา  สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน

ยื่นสมัครได้ที่ คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อีเมล: jeeragarn.sri@mail.kmutt.ac.th
โทร. 02-470-8228
ภายในวันที่ 14 ก.ย. 61
https://goo.gl/6psSuW

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next