ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันที่ : 02 มกราคม 2562
โดย : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 024708811

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

      1) เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                2) มีความประพฤติดี

                3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นนักศึกษาแรกเข้า
                   จะต้องเป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัย 

2. คุณสมบัติเพิ่มเติมผู้ที่สมัครทุนภาควิชาคณิตศาสตร์
               1) ถ้าสมัครเป็น Super TA ต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้ดี จับประเด็นสำคัญได้ดี

               2) ทั้ง Super TA และ TA ต้องไม่เคยติด F  ในวิชาคณิตศาสตร์ (ที่เป็นวิชาพื้นฐาน)

3.  หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

3.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์   ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
          3.2 ภาควิชาฟิสิกส์  ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้
          3.3 ภาควิชาเคมี     ทุนผู้ช่วยสอน
          3.4 ภาควิชาจุลชีววิทยา ทุนผู้ช่วยสอน

           สมัครได้ที่  https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/tafundfsci/ta-home   ภายในวันที่ 13  มกราคม 2562   

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next