ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบที่ 2)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (รอบที่ 2)

วันที่ : 11 มกราคม 2562
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำภาคศึกษาที่ 2/2561 รอบที่ 2 นั้น

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 เป็นทุนที่ได้รับค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าครองชีพ 12 เดือน เดือน   ละ  8,000 บาท และเงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัยเมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามเกณฑ์ จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติมอีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง  จนสำเร็จการศึกษาแต่ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร มีนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุน รอบที่ 1 จำนวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังเอกสารแนบ


   โดยมีกำหนดการลงนามสัญญาทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง จำรัส ฉายะพงศ์   อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับทุนเข้าร่วมการลงนามสัญญารับทุน ในอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562  โดยเริ่มลงนามสัญญาพร้อมกัน ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 ห้องจำรัส ฉายะพงษ์ ทางกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการส่งเอกสารสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกันแก่ท่านทาง E-mail ในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต 2/2561 รอบที่ 2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next