ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ.
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ.

วันที่ : 29 มกราคม 2562
โดย : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศผลงานรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต Transforming society. Defining the future.

ผลงาน 3 ผลงาน ได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งพิจารณาจากการสื่อความหมายตามแนวคิดที่กำหนด มีความทันสมัย สวยงาม และความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และนำไปเปิดโหวตหาผู้ชนะเลิศที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ.

โดยผลงานชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ. ได้แก่
นางสาวปรมาพรรณ รวยสำราญ นักศึกษาเก่า มจธ.
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ผลงานรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่
นายรัศมีฑัต มีแก้วน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

และนายพงศธร พัดเย็น นักศึกษาเก่า มจธ.
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล  และขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 60 ปี จะนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลไปปรับในรายละเอียดเพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ. อย่างเป็นทางการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next